Voorwaardelijke instemming Heiloo met BUCH-begroting

Het college van Heiloo stelt de gemeenteraad voor de eerder uitgebrachte zienswijze van 18 december 2023 op de kadernota 2025 en de daaruit resulterende begrotingswijziging van de Werkorganisatie BUCH in herinnering roepen en vragen hieraan gevolg te geven. Indien hier geen vervolg aan wordt gegeven dan dient deze zienswijze als een negatieve zienswijze worden beschouwd.

Er waren in Heiloo veel vragen en bedenkingen over de begrotingswijziging die resulteerde in een structurele stijging van de reguliere gemeentelijke bijdrage voor de vier deelnemende gemeenten van € 3.450.000 voor 2024, € 3.130.000 voor 2025, € 2.887.000 voor 2026 en € 2.830.000 voor 2027.

Voor het overige geldt ook voor deze gemeenschappelijk regeling dat de raad gevraagd wordt akkoord te gaan met indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen, onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2025. Als loon- en prijscompensatie uitblijft, betekent dit dat de gemeente Heiloo ook de bijdrage 2025 aan de BUCH mogelijk moet heroverwegen.