Voordelig saldo begroting Heiloo 2022

De begroting 2022 van de gemeente Heiloo bedraagt € 58,1 miljoen aan baten en € 57,9 miljoen aan lasten. Hiermee komt het begrotingssaldo in 2022 uit op een voordelig saldo van € 241.000.

Wanneer de per saldo € 471.000 nadelige incidentele baten en lasten uit dit resultaat worden gehaald, bedraagt het structurele saldo € 712.000 voordelig. Het meerjarige beeld vanaf 2023 is dat het voordelige saldo geleidelijk afneemt en in 2025 omslaat in een tekort van € 503.000.

Na de behandeling van de Kadernota in de raad van juli hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan met een nadelig effect voor het huishoudboekje van de gemeente Heiloo. De vernietiging door de Raad van State van het bestemmingsplan Zandzoom 2019 betekent dat de eerder begrote legesinkomsten schuiven in de tijd en dat extra kosten gemaakt moeten worden om het nieuwe plan op te stellen en onderzoeken te doen. Daarnaast wordt de gemeente Heiloo geconfronteerd met stijgende kosten voor jeugdhulp en Wmo.

De woonlasten stijgen in deze begroting voor een meerpersoonshuishouden met een gemiddelde woning met € 21 per jaar. De OZB stijgt met de inflatieverwachting van 1,5%. Voor afval en riool is een beperkte tariefstijging nodig, omdat de kosten hiervan zijn gestegen.