Visie Heiloo op inrichting JeugdzorgPlus

Vanaf februari 2023 loopt het huidige contract van de JeugdzorgPlus af en zijn de achttien gemeenten in Noord-Holland-Noord het verwervingstraject gestart voor de inrichting van JeugdzorgPlus in de periode na 2023. De gemeenteraad van Heiloo dient nu de transformatievisie vast te stellen.

Bepaald moet worden hoe tegen de inhoudelijke doorontwikkeling van de JeugdzorgPlus in de regio wordt aangekeken. JeugdzorgPlus wordt gezien als een tijdelijke opname, die erop gericht is jeugdigen voor te bereiden op een geschikte plek in de maatschappij. De grootste opdracht ligt bij het voorkomen van instroom in de JeugdzorgPlus. Ook is er een gecontroleerde afbouw van de huidige werkwijze nodig omwille van de jongeren.

Het voorstel leidt op dit moment niet tot aanpassingen in de begroting. De verwachting is dat degecontroleerde afbouw van JeugdzorgPlus een verschuiving in de kosten teweeg gaat brengen. Het is de opdracht aan de aanbieder om proactief te participeren in het voorkomen van instroom en daarmee een dalende instroom in JeugdzorgPlus te realiseren.