Start nieuwbouw Campus de Hoef in februari

Tijdens de informatieavond met de omwonenden en andere belanghebbenden over de nieuwbouw van Campus de Hoef op de plek waar de Nicolaas Beetsschool was gevestigd, is een oproep gedaan om een klankbordgroep te formeren. Deze groep is inmiddels opgericht en bestaat uit vier betrokken buurtbewoners en een afvaardiging van de scholen en gemeente.

Binnen de klankbordgroep worden zaken over inrichting van het schoolplein en groen besproken, de verkeerssituatie rondom de Campus en extra afstemming met de bouwaannemer van de nieuwe school.

Met aannemer Bolten uit Alkmaar zijn afspraken gemaakt over de planning. De start van de werkzaamheden staat gepland voor februari, het perceel wordt dan bouwrijp gemaakt. De geplande oplevering van de Campus is juni 2023. Dat is contractueel overeengekomen. Er is een beroepsschrift tegen het collegebesluit in het besluit op bezwaar van 9 november 2021 ontvangen, maar dit heeft geen invloed op de planning van de bouw van de Campus de Hoef.