Nog geen concrete actie COA voor gebruiksklaar maken Belastingkantoor in Alkmaar

Het college van Alkmaar heeft de gemeenteraad laten weten dat er, met betrekking tot de aanwijzing van noodopvang voor asielzoekers, geen grondslag voor is in de Nederlandse wet. Alkmaar heeft geen aanwijzing voor de opvang van asielzoekers gekregen van de staatssecretaris. Wel is gemeld dat het COA op korte termijn zou starten met de verbouwing van de voormalige COA-locatie aan de Robonsbosweg 1 om deze gereed maken voor de opvang van asielzoekers indien de situatie hierom vraagt.

Op 13 januari vond een bijeenkomst plaats tussen de burgemeester en de voorzitter van het COA over de actuele stand van zaken. Naar aanleiding van dit gesprek is de verwachting dat er geen aanwijzing meer komt. Staatssecretaris Van der Burg heeft deze lijn in een telefonisch contact met de burgemeester inmiddels bevestigd.

Op dit moment heeft het COA nog geen concrete actie ondernomen inzake het gebruiksklaar maken van de locatie Robonsbosweg 1. Zij beraadt zich nog op het vervolg en zullen de gemeente daar op enig moment over informeren.

In september 2021 heeft Alkmaar naar aanleiding van een dringend beroep op de gemeente de locatie aan de Picassolaan heropend. Er is daar gewerkt aan de totstandkoming van een tijdelijk regionaal wooncentrum voor statushouders. Op dit moment worden 275 statushouders opgevangen, waarvan 76 uit Alkmaar en Castricum.