Nieuw groenbeheerplan voor Heiloo kost € 157.500 extra [VIDEO]

Nieuw groenbeheerplan voor Heiloo kost € 157.500 extra [VIDEO]

Ondanks aanzienlijke bezuinigingen op het groenbeheer is Heiloo er in de afgelopen jaren toch in geslaagd het groene karakter te behouden waarbij veel aandacht is voor biodiversiteit en ecologisch beheer.

In de begroting van 2021 zijn er al extra middelen vrijgemaakt om het tekort aan personeel bij de gemeentelijke buitendienst te ondervangen.

Dit heeft een positief effect op het algehele onderhoudsniveau en leidt uiteindelijk tot een afname van het aantal meldingen en klachten. In het concept groenbeheerplan is opgenomen dat er voor een aantal specifieke taken binnen het groenbeheer zoals het beheer en onderhoud van de ecozone Boekelermeer en het beheer van cultuurhistorische houtwallen extra financiële middelen benodigd zijn.

Op dit moment is er geen dekking voor de extra benodigde financiële middelen die geschat worden op € 157.500.

Het college adviseert de raad van Heiloo dan ook om het Groenbeheerplan Heiloo 2021-2031 vast te stellen onder voorbehoud van de benodigde dekking bij de behandeling van de kadernota. De gemeente wil in 2022 een nieuw Groen- en bomenbeleidsplan opstellen.