Nadelige bijstelling begrotingssaldo Heiloo in 2023 van € 288.000

Uit de de tweede Financiële tussenrapportage 2023 van de gemeente Heiloo levert een nadelige bijstelling op van het begrotingssaldo in 2023 van € 288.000. Het verwachte eindejaarsresultaat komt hiermee op een voordelig saldo van € 1.000. In de originele begroting is uitgegaan van een voordelig saldo van € 26.000.

De negatieve bijstelling van het begrotingssaldo 2023 in deze rapportage is de resultante van diverse mee- en tegenvallers, waaronder hogere lasten voor de bijstandsuitkeringen, hogere lasten in het sociaal domein voor Wmo begeleiding, woningaanpassingen en de jeugdhulp, extra incidentele lasten door de storm Poly en een extra bijdrage aan de BUCH.

Er zijn nog diverse ontwikkelingen voorzien die invloed op het uiteindelijke jaarrekeningresultaat kunnen hebben, zoals de afrekeningen voor de jeugdhulp en de Wmo, en de publicatie van de decembercirculaire. Daarnaast speelt een onzekerheid over te ontvangen huurinkomsten vanuit Holland Sport. Holland Sport heeft vanwege de enorme stijging van de energielasten uitstel van huurbetaling gekregen.