Meedenken over groenbeleid in Heiloo [FOTO'S & VIDEO]

Meer groen, andere soorten groen, regenwater opvangen in wadi’s en meer bloemperken. Het zijn een paar onderwerpen waar de komende tijd in Heiloo over wordt nagedacht.

Samen met alle inwoners en ondernemers uit Heiloo stelt de gemeente een nieuw groenbeleidsplan 2023-2033 op. Hierin staat hoe de gemeente de komende 10 jaar met het groen omgaat.

Heiloo heeft al heel veel groen. Maar liefst 175 vierkante meter per huishouden. Veel meer dan het richtgetal 75 dat het ministerie van VROM in 2006 vaststelde.

Op 20 september was er een informatiebijeenkomst in hotel Fletcher om 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst lichtte de gemeente de stappen toe die nodig zijn om het nieuwe groenbeleidsplan te maken.

Tijdens de raadsinformatieavond op 21 november worden alle resultaten gepresenteerd. In 2023 worden de plannen concreter gemaakt en gaat de participatie met inwoners en ondernemers verder.

Na deze gesprekken worden de kaders, uitgangspunten en aanbevelingen door de raad vastgesteld en kan een eerste conceptversie worden opgesteld. Deze komt ter inzage te liggen.

Daarna wordt een definitieve versie van het groenbeleid 2023-2033 gemaakt en aan de raad in het najaar 2023 voorgelegd.