Alkmaar vraagt ontheffing voor bestrijding meeuwenoverlast

De gemeente Alkmaar heeft een ontheffing aangevraagd om meeuwennesten in geval van essentiële overlast, waarbij volksgezondheid of openbare veiligheid in het geding is, te kunnen verplaatsen over korte afstanden.

Daarnaast zouden burgers en bedrijven voorafgaand aan het broedseizoen preventieve maatregelen mogen nemen zoals netwering of maatwerkadvies vragen aan een ecologisch deskundige.
In 2021 heeft een zogenaamde 0-meting plaatsgevonden met betrekking tot het aantal (dak)broedende meeuwen in Alkmaar en is een inventarisatie gemaakt van de binnengekomen klachten. Ook is gekeken naar zogenaamde gedooglocaties.

Uit klachtenmeldingen komt naar voren dat 90% van de meldingen uit woonkernen komt en 10% van de bedrijventerreinen. Op deze terreinen wordt al veel gebroed. Het gaat om de bedrijventerreinen Boekelermeer, Oudorp en Beverkoog, die aangemerkt worden als zogenaamde gedoogzones voor de broedende meeuwen.

Daarnaast worden de daken bij de Drukkerij en de Letterbak verder geoptimaliseerd voor broedende meeuwen. De bedrijven hebben de vrijheid om netwering te plaatsen als zij overlast ervaren voor hun bedrijfsvoering.

Bij een positieve reactie op de aanvraag om ontheffing gaat de gemeente met de bedrijfsverenigingen en bedrijven in gesprek. Alkmaar verwacht voor het broedseizoen 2022 een beslissing op onze aanvraag om ontheffing te zullen krijgen.