Aanpak oversteek Zuiderloo-Breedelaan onvoldoende

Voor de oversteek Zuiderloo-Breedelaan is in overleg met bewoners van de Zevenhuizerlaan een tijdelijke oplossing besproken. Geconcludeerd is dat de voorgestelde tijdelijke maatregelen niet voldoende effectief zijn. Afgesproken is dat een definitief ontwerp van de herinrichting wordt afgewacht en van daaruit wordt gekeken of er maatregelen vanuit de beoogde nieuwe situatie wellicht eerder kunnen worden uitgevoerd.

Op dit moment ligt er nog geen vastgesteld definitief ontwerp. Daar wordt nog aan gewerkt. Zodra er een vastgesteld definitief ontwerp ligt kan bekeken worden of het zinvol en haalbaar is om maatregelen voor het kruispunt Zevenhuizerlaan–Breedelaan–Haagbeuk vooruitlopend op de reconstructie van de gehele straat uit te voeren.

Voor wat betreft de kruising is er een onafhankelijk advies opgesteld door verkeersdeskundig adviesbureau Sweco. Het advies is om het zicht te verbeteren voor de fietsers afkomstig uit de Haagbeuk richting Breedelaan door groen weg te halen, maar om de huidige voorrangssituatie in stand te laten waarbij de fietser voorrang moet verlenen aan het overige verkeer.

Onder andere over dit onderwerp wordt nog gesproken met bewoners en het Verkeerspanel. In het uiteindelijke definitieve ontwerp moet dat duidelijk worden.