Heiloo wil groene karakter dorp behouden en versterken

Heiloo wil groene karakter dorp behouden en versterken

De gemeente Heiloo zet in op het behoud en versterken van het groene karakter van het dorp.

De gemeente Heiloo heeft bomen, beplantingen, gras, ruw gras en natuurvriendelijke oevers in beheer. In totaal gaat het om circa 79 vierkante meter per inwoner en 175 vierkante meter per huishouden.

Het grootste deel daarvan bestaat uit bosplantsoen, heesters, grasveld en bermen. Ook beheert de gemeente watergangen en vijvers.

Het groenbeheerplan laat zien op welke wijze invulling wordt gegeven aan het beheer. Daarbij is speciale aandacht voor biodiversiteit. Zo wordt bij alle aanleg- en onderhoudswerkzaamheden in openbaar groen gewerkt volgens de laatst goedgekeurde gedragscode ‘Soortbescherming voor gemeenten’.

In een apart beheerplan wordt aandacht besteed aan het beheer en onderhoud van de cultuurhistorische houtwallen in Zuiderloo. In het beheerplan krijgen de bewoners van Zuiderloo meer maatwerk geboden, zodat ook met hun wensen en groenbeleving rekening kan worden gehouden bij het beheer.