Informatie

Informatie

Jaarverslag BE@TFM
2021
Heiloo, 20 mei 2022
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave .................................... 2
Hoofdstuk 1: Organisatie en structuur ............ 3
Hoofdstuk 2: Bestuur & beleid .................... 4
Hoofdstuk 3: Programmaraad (PBO) ................. 5
Hoofdstuk 4: Programmabeleid ..................... 5

Hoofdstuk 1: Organisatie en structuur.Naam : Stichting Omroep HeilooAdres : Ambachtsweg 80, 1851 MW, HeilooRSIN/fiscaal nummer : 8045.55.5761. Werknaam : BE@TFM & BE@TTV Internet : www.beatfm.nl E-mail : info@beatfm.nl2. Werknaam : Radio De Blauwe Tegel Internet : www.radiodeblauwetegel.nl E-mail : info@radiodeblauwetegel.nl
Op 8 november 1994 is in Heiloo de Stichting Omroep Heiloo opgericht met als doel het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Heiloo.
Eind 1994 heeft de stichting krachtens haar statuten een voor de gemeente Heiloo representatief orgaan, de programmaraad ook wel als PBO aangeduid, ingesteld welke toeziet op naleving van het door de programmaraad vastgestelde programmabeleidsplan.
Op 2 september 1995 is de Stichting Omroep Heiloo begonnen met haar uitzendingen op het Heilooër kabelnet op FM 89.0 Mhz onder de werknaam streekra¬dio Excellence en sinds 1 januari 1996 zijn de programma's overal in Heiloo ook via de ether te beluisteren via FM 106.3 Mhz.
Op 1 april 2005 is de werknaam van de media-instelling gewijzigd in BE@TFM.
Eind 2007 is aan de activiteiten van de Stichting Omroep Heiloo de neventaak piratenradio toegevoegd met als werknaam Radio De Blauwe Tegel. Deze zender brengt Nederlandstalige muziek, in het bijzonder zogenaamde piratenmuziek, zendt uit via internet en de kabel op FM 96.5 Mhz.
In 2014 zijn de uitzendingen van BE@TTV begonnen, in eerste instantie via de website, maar later in het jaar ook op de kabel in de kop van Noord-Holland.
De programmaleiding is in handen van Geert Bouman en John Geels. Bij de media-instelling zijn ongeveer 25 vrijwilligers actief.

Hoofdstuk 2: Bestuur & beleid
Samenstelling bestuur:
Voorzitter/secretaris : G.L. Bouman
Penningmeester : P. Hermse
Bestuurslid : M.J. Vis
Het bestuur bestuurt de stichting en zorgt voor de continuïteit van de media-instelling. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Corona
Ook in het tweede jaar van de coronapandemie is de Stichting Omroep Heiloo goed in staat gebleken te blijven functioneren als een volwaardige omroep.
De stabiele groep van vrijwillige medewerkers en goede infrastructuur stelde de omroep in de gelegenheid om verslag te blijven doen van lokale gebeurtenissen.

Bekostiging
Wat betreft de gemeentelijke bekostiging van de omroep heeft de Stichting Omroep Heiloo voor 2021 het volledige reguliere bedrag van de gemeente Heiloo ontvangen, plus de afgesproken structurele verhoging.
Vanwege de COVID-19 crises heeft de omroep aanspraak gemaakt op het tijdelijk Steunfonds van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Daarvoor zijn verschillende bedragen als een lening verstrekt, waarvoor een omzettingsverzoek van het krediet in een uitkering is ingediend en voor zover van toepassing ook toegekend.
De steunmaatregel was bedoeld om in een periode waarin veel mensen op hun huis en daarmee hun woonplaats waren aangewezen, lokale nieuwsvoorziening op peil te houden.

DAB+
De Stichting Omroep Heiloo verzorgt ook uitzendingen via DAB+. DAB+ staat voor digitale radio via de ether.

Programma’s
De televisie-uitzendingen van BE@TTV zijn via Ziggo op de kabel te zien en ook via alle andere aangesloten pakketaanbieders, zoals KPN, Telfort, T-Mobile en Vodafone. Radio De Blauwe Tegel is ook te beluisteren op het glasvezelnetwerk van KPN en Telfort op kanaal 790.
Dagelijks is via het TV-kanaal van BE@TTV elk hele en halve uur het laatste lokale en regionale nieuws te zien. De lokale en regionale nieuwsberichten bestaan uit reportages over nieuws en gebeurtenissen in Heiloo en de regio.

Hoofdstuk 3: Programmaraad (PBO).De programmaraad is in 2021 tweemaal bijeengekomen. Tijdens deze vergaderingen werd de programmering geëvalueerd.

Hoofdstuk 4: Programmabeleid.
Programmaschema radio 2021:
ICE- Tijd Programma-omschrijving
Tijd                                          
00.00 - 07.00 uur: muziek en informatie.
2 07.00 - 09.00 uur: Info magazine.
1 09.00 - 18.00 uur: muziek en informatie.
2 18.00 - 20.00 uur: Info magazine.
3 20.00 - 23.00 uur: doelgroepprogramma's/nieuws, informatie en muziek.
   23.00 - 24.00 uur: muziek en informatie.
8 ICE-uren per dag
Tijdens "muziek en informatie"-uren worden informatieve agenda’s gebracht met lichte lokale informatie (expo-, film-, muziek- en theateragenda) en op het hele uur het NOS Nieuws met aanvullend lokale nieuwsitems. Info magazine is een twee uur durend actualiteitenprogramma dat voor 50% uit informatie bestaat en tijdens de uren "doelgroepprogramma’s/nieuws, muziek en informatie" worden thematische programma's en andere informatieve programma’s uitgezonden.
Door het Commissariaat voor de Media wordt voorgeschreven dat 50% van de programma’s in de gemeten uren (tussen 07.00 en 23.00 uur) moeten bestaan uit ICE-uren (informatie, cultuur en educatie). Uit het schema blijkt dat de media-instelling aan deze eis voldoet.

CIJFERS 2021STICHTING OMROEP HEILOO
HEILOO
Heiloo, 24 april 2022
BALANS PER 31 DECEMBER 2021 VAN STICHTING OMROEP HEILOO, HEILOO
2021 2020
─────── ─────── € €
Vaste activa
Immateriële vaste activa   1.115       0
Materiële vaste activa   2.269   4.237
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa            1.194     363
Belastingen     822   1.395
Liquide middelen   5.793 12.902
─────── ───────
11.193 18.897
═══════ ═══════

2021 2020
─────── ─────── € €
Eigen vermogen -6.492 -9.413
VoorzieningenVoorziening       0       0
Vlottende passiva
Langlopende schulden 15.646 15.646
Kortlopende schulden       0 12.000
Crediteuren 2.039 664
─────── ───────
11.193 18.897
═══════ ═══════

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021 VAN STICHTING OMROEP HEILOO, HEILOO
 2021 2020   ─────── ───────                             € €
Opbrengsten
Reclame   1.136      0
Bekostiging 20.970 19.440
Corona bijdrage SvdJ   7.348             0
Buitengewone bate       0 2.019
───────     ───────
Totale omzet             29.454   21.459
Kosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa        1.862    205
Kosten studio       0      0
Produktiekosten programma's 15.779 12.678
Algemene kosten      8.892 7.028
 ───────     ───────
Totale kosten     26.533        19.911
─────── ───────
Resultaat 2.921 1.548
Rentebaten 0 0
Rentelasten 0 0
─────── ───────
Netto-resultaat 2.921 1.548
════════ ═══════

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT
DOEL EN ACTIVITEITEN
De Stichting Omroep Heiloo, opgericht op 8 november 1994, stelt zich blijkens haar statuten ten doel omroepprogramma's uit te zenden die bestemd zijn voor de gemeente Heiloo welke in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften dat dit programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.
BALANS
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen over een periode van 3 jaar. Het betreft hier de uitzendlicentie.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende en langlopende schuldenVoor zover in het vorenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.
RESULTAAT
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengst en de daaraan toe te rekenen kosten.
Kosten
Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.