Informatie

Informatie

Jaarverslag BE@TFM

2020

H­e­i­l­oo, 20 mei 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .................................... 2

Hoofdstuk 1: Organisatie en structuur ............ 3

Hoofdstuk 2: Bestuur & beleid .................... 4

Hoofdstuk 3: Programmaraad (PBO) ................. 5

Hoofdstuk 4: Programmabeleid ..................... 5

Hoofdstuk 1: Organisatie en structuur.

Naam              : Stichting Omroep Heiloo

Adres             : Ambachtsweg 80, 1851 MW, Heiloo
RSIN/fiscaal nummer     : 8045.55.576

1.   Werknaam : BE@TFM & BE@TTV

     Internet : www.beatfm.nl

     E-mail   : info@beatfm.nl

2.   Werknaam : Radio De Blauwe Tegel

     Internet : www.radiodeblauwetegel.nl

     E-mail   : info@radiodeblauwetegel.nl

Op 8 november 1994 is in Heiloo de Stichting Omroep Heiloo opgericht met als doel het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Heiloo.

Eind 1994 heeft de stichting krachtens haar statuten een voor de gemeente Heiloo representatief orgaan, de programmaraad ook wel als PBO aangeduid, ingesteld welke toeziet op naleving van het door de programmaraad vastgestelde programmabeleidsplan.

Op 2 september 1995 is de Stichting Omroep Heiloo begonnen met haar uitzendingen op het Heilooër kabelnet op FM 89.0 Mhz onder de werknaam streekra­dio Excellence en sinds 1 januari 1996 zijn de programma's overal in Heiloo ook via de ether te beluisteren via FM 106.3 Mhz.

Op 1 april 2005 is de werknaam van de media-instelling gewijzigd in BE@TFM.

Eind 2007 is aan de activiteiten van de Stichting Omroep Heiloo de neventaak piratenradio toegevoegd met als werknaam Radio De Blauwe Tegel. Deze zender brengt Nederlandstalige muziek, in het bijzonder zogenaamde piratenmuziek, zendt uit via internet en de kabel op FM 96.5 Mhz.

In 2014 zijn de uitzendingen van BE@TTV begonnen, in eerste instantie via de website, maar later in het jaar ook op de kabel in de kop van Noord-Holland.

De programmaleiding is in handen van Geert Bouman en John Geels. Bij de media-instelling zijn ongeveer 25 vrijwilligers actief.

Hoofdstuk 2: Bestuur & beleid.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter/secretaris       : G.L. Bouman

Penningmeester                   : P. Hermse

Bestuurslid                 : M.J. Vis

Het bestuur bestuurt de stichting en zorgt voor de continuïteit van de media-instelling. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Corona

Ondanks de uitzonderlijke situatie die in de loop van 2020 ontstond vanwege de coronapandemie, is de Stichting Omroep Heiloo goed in staat gebleken te blijven functioneren als een volwaardige omroep.

Door een stabiele groep van vrijwillige medewerkers en goede infrastructuur was de omroep in staat om verslag te blijven doen van lokale gebeurtenissen.

Bekostiging

Wat betreft de bekostiging van de omroep heeft de Stichting Omroep Heiloo voor 2020 het volledige bedrag van de gemeente Heiloo ontvangen, plus een incidentele verhoging van € 6.000 in afwachting van een structurele verhoging van de gemeentelijke bekostiging met dizelfde bedrag.

In juni 2020 is de gemeenteraad van Heiloo akkoord gegaan met de structurele verhoging vanaf 2021.

Vanwege de COVID-19 crises heeft de omroep aanspraak gemaakt op het tijdelijk Steunfonds van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Daarvoor zijn verschillende bedragen als een lening verstrekt, waarvoor een omzettingsverzoek van het krediet in een uitkering kan worden ingediend.

De steunmaatregel was bedoeld om in een periode waarin veel mensen op hun huis en daarmee hun woonplaats zijn aangewezen, lokale nieuwsvoorziening op peil te houden. Dat betekent dat iedereen die steun heeft ontvangen moet laten zien dat het geld nodig was om in de steunperiode de functie als brenger van lokaal nieuws- en informatie in te vullen. Naast een inhoudelijk verslag van de activiteiten in de kredietperiode moet er in het omzettingsverzoek ook een bestedingsverantwoording gedaan worden van het krediet.

DAB+

De Stichting Omroep Heiloo is in april 2020 begonnen met uitzenden via DAB+. DAB+ staat voor digitale radio via de ether.

Hiervoor is samenwerking met andere omroepen verplicht en daarbij zijn problemen opgetreden met één van de andere omroepen die uiteindelijk tot een geschilbeslechtingsprocedure met het Agentschap Telecom heeft geleid.

Door de problemen is de uitzending via DAB+ meer dan een half jaar verstoord door de andere omroep. Dit probleem is uiteindelijk in onderling overleg opgelost.


Programma’s

De televisie-uitzendingen van BE@TTV zijn via Ziggo op de kabel te zien en ook via alle andere aangesloten pakketaanbieders, zoals KPN, Telfort, T-Mobile en Vodafone. Radio De Blauwe Tegel is ook te beluisteren op het glasvezelnetwerk van KPN en Telfort op kanaal 790.


Dagelijks is via het TV-kanaal van BE@TTV elk hele en halve uur het laatste lokale en regionale nieuws te zien. De lokale en regionale nieuwsberichten bestaan uit reportages over nieuws en gebeurtenissen in Heiloo en de regio.

 

Hoofdstuk 3: Programmaraad (PBO).

De programmaraad is in 2020 tweemaal bijeengekomen. Tijdens deze vergaderingen werd de programmering geëvalueerd.


Hoofdstuk 4: Programmabeleid.


Programmaschema radio 2020:


ICE-  Tijd              Programma-omschrijving

Tijd                                           

      00.00 - 07.00 uur: muziek en informatie.

   2  07.00 - 09.00 uur: Info magazine.

   1  09.00 - 18.00 uur: muziek en informatie.

   2  18.00 - 20.00 uur: Info magazine.

   3  20.00 - 23.00 uur: doelgroepprogramma's/nieuws, informatie en muziek.

      23.00 - 24.00 uur: muziek en informatie.

   8  ICE-uren per dag

Tijdens "muziek en informatie"-uren worden informatieve agenda’s gebracht met lichte lokale informatie (expo-, film-, muziek- en theateragenda) en op het hele

uur het NOS Nieuws met aanvullend lokale nieuwsitems. Info magazine is een twee uur durend actualiteitenprogramma dat voor 50% uit informatie bestaat en tijdens de uren "doelgroepprogramma’s/nieuws, muziek en informatie" worden thematische programma's en andere informatieve programma’s uitgezonden.

Door het Commissariaat voor de Media wordt voorgeschreven dat 50% van de programma’s in de gemeten uren (tussen 07.00 en 23.00 uur) moeten bestaan uit ICE-uren (informatie, cultuur en educatie). Uit het schema blijkt dat de media-instelling aan deze eis voldoet.

CIJFERS 2020

STICHTING OMROEP HEILOO

HEILOO

Heiloo, 20 mei 2021

 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 VAN STICHTING OMROEP HEILOO, HEILOO


                                  2020               2019

                                  ───────            ───────

                                               

                                  €                  €


Vaste activa

Immateriële vaste activa                   0                 0

Materiële vaste activa             4.237                  0


Vlottende activa

Vorderingen en overlopende

 activa                               363                 685

Belastingen                        1.395              3.518

Liquide middelen                  12.902              3.812

                                  ───────            ───────

                                   18.897              8.015

                                  ═══════           ═══════
                                  2020               2019

                                  ───────            ───────


                                  €                  €Eigen vermogen                    -9.413             -10.961


Voorzieningen

Voorziening                            0                  0


Vlottende passiva

Langlopende schulden                  15.646            15.720

Kortlopende schulden                  12.000                  0


Crediteuren                           664              3.256

                                  ───────            ───────

                                   18.897              8.015

                                  ═══════            ═══════WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020 VAN STICHTING OMROEP HEILOO, HEILOO


                                    2020        2019

                                    ───────     ───────

                                    €           €


Opbrengsten

Reclame                           0          866

Bekostiging                  19.440       19.415

Buitengewone bate              2.019       3.479

                             ───────       ───────

Totale omzet                         21.459       23.760


Kosten

Afschrijvingen op

 immateriële en materiële

 vaste activa                         205      1.275

Kosten studio                      0           0

Produktiekosten programma's  12.678        13.009

Algemene kosten                7.028       4.840

                             ───────       ───────

Totale kosten                             19.911        19.124

                                    ───────     ───────

Resultaat                             1.548        4.636

entebaten                                 0             0

Rentelasten                              0            0

                                    ───────     ───────

Netto-resultaat                            1.548      4.636

                                   ════════       ═══════

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT

DOEL EN ACTIVITEITEN

De Stichting Omroep Heiloo, opgericht op 8 november 1994, stelt zich blijkens haar statuten ten doel omroepprogramma's uit te zenden die bestemd zijn voor de gemeente Heiloo welke in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften dat dit programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

BALANS

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen over een periode van 3 jaar. Het betreft hier de uitzendlicentie.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende en langlopende schulden

Voor zover in het vorenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengst en de daaraan toe te rekenen kosten.

Kosten

Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.