Deelplannen Zuiderloo vastgesteld

woensdag 20 januari 2021 17.15 uur | laatst gewijzigd: woensdag 20 januari 2021 17.16 uur | auteur: BEAT FM

Het college van de gemeente Heiloo heeft voor Zuiderloo twee verkavelingsdeelplannen vastgesteld.

Voor Zuiderloo is het verkavelingsplan deelplan 3 van Timpaan aan de Vennewatersweg als onderdeel van de woningbouwontwikkeling in Zuiderloo vastgesteld en ook het verkavelingsplan Middenduin van Timpaan ten noorden van de Krommelaan.

Er is ook ingestemd met het bij het advies gevoegde ontwerpuitwerkingsplan ‘Middenduin’ en daarbij is besloten de fase voor terinzagelegging van een voorontwerp over te slaan.

De toelichting op het ontwerpuitwerkingsplan wordt aangemerkt als aanmeldnotitie in het kader van de m.e.r. beoordelingsplicht.

Het ontwerp wordt in procedure gebracht en gepubliceerd en gedurende een periode van zes weken ter inzage te gelegd, binnen welke periode de gelegenheid wordt geboden een zienswijze in te dienen.