Informatie

Jaarverslag BE@TFM

2018

H­e­i­l­oo, 6 mei 2019

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .................................... 2 

Hoofdstuk 1: Organisatie en structuur ............ 3

Hoofdstuk 2: Bestuur & beleid .................... 4

Hoofdstuk 3: Programmaraad (PBO) ................. 4

Hoofdstuk 4: Programmabeleid ..................... 5

Hoofdstuk 1: Organisatie en structuur.

Naam                : Stichting Omroep Heiloo

Adres               : Industrieterrein Oosterzij 1, 1851 NV,                    Heiloo
Telefoon            : 072 - 534 10 63

Fax                 : 072 - 533 87 40

RSIN/fiscaal nummer : 8045.55.576

1.   Werknaam  : BE@TFM & BE@TTV

     Internet  : www.beatfm.nl

     E-mail    : info@beatfm.nl

2.   Werknaam  : Radio De Blauwe Tegel

     Internet  : www.radiodeblauwetegel.nl

     E-mail    : info@radiodeblauwetegel.nl

Op 8 november 1994 is in Heiloo de Stichting Omroep Heiloo opgericht met als doel het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Heiloo.

Eind 1994 heeft de stichting krachtens haar statuten een voor de gemeente Heiloo representatief orgaan, de programmaraad ook wel als PBO aangeduid, ingesteld welke toeziet op naleving van het door de programmaraad vastgestelde programmabeleidsplan.

 Op 2 september 1995 is de Stichting Omroep Heiloo begonnen met haar uitzendingen op het Heilooër kabelnet op FM 89.0 Mhz onder de werknaam streekra­dio Excellence en sinds 1 januari 1996 zijn de programma's overal in Heiloo ook via de ether te beluisteren via FM 106.3 Mhz.

Op 1 april 2005 is de werknaam van de media-instelling gewijzigd in BE@TFM.

Eind 2007 is aan de activiteiten van de Stichting Omroep Heiloo de neventaak piratenradio toegevoegd met als werknaam Radio De Blauwe Tegel. Deze zender brengt Nederlandstalige muziek, in het bijzonder zogenaamde piratenmuziek, zendt uit via internet en de kabel op FM 96.5 Mhz.

In 2014 zijn de uitzendingen van BE@TTV begonnen, in eerste instantie via de website, maar later in het jaar ook op de kabel in de kop van Noord-Holland.

De programmaleiding is in handen van Geert Bouman en John Geels. Bij de media-instelling zijn ongeveer 25 vrijwilligers actief.

Hoofdstuk 2: Bestuur & beleid.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter/secretaris        : G.L. Bouman

Penningmeester               : P. Hermse

Bestuurslid                  : M.J. Vis

Het bestuur bestuurt de stichting en zorgt voor de continuïteit van de media-instelling. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Bekostiging

Wat betreft de bekostiging heeft de Stichting Omroep Heiloo voor 2018 het volledige bedrag van de gemeente Heiloo ontvangen, inclusief € 1.000 extra. Net als voor 2018, is een bekostigingsverzoek gedaan voor 2019 van € 1.000 extra. Dit in verband met de toegenomen structurele kosten.

Regionaal mediacentrum en streekindeling

De Stichting Omroep Heiloo maakt samen met Castricum 105, RTV80 uit Bergen, OSU uit Uitgeest, Heerhugowaard A Life en Compleet FM uit Langedijk deel uit van het mediacentrum Stichting Combimedia Noord-Kennemerland.

Programma’s

De televisie-uitzendingen van BE@TTV zijn via Ziggo op de kabel te zien en ook via alle andere aangesloten pakketaanbieders, zoals KPN, Telfort, T-Mobile en Vodafone. Radio De Blauwe Tegel is ook te beluisteren op het glasvezelnetwerk van KPN en Telfort op kanaal 790.

BE@TTV en Radio De Blauwe Tegel zijn ook beschikbaar op de “De Lokale Omroep” app. Daar is niet alleen het signaal meteen overal toegankelijk, maar wordt ook de online content van de website weergegeven.

Dagelijks is via het TV-kanaal van BE@TTV elk hele en halve uur het laatste lokale en regionale nieuws te zien. De lokale en regionale nieuwsberichten bestaan uit reportages over nieuws en gebeurtenissen in Heiloo en de regio.

In samenwerking met diverse sportclubs worden er vrijwel elk weekend ook korte TV-reportages van sportwedstrijden uitgezonden.

Hoofdstuk 3: Programmaraad (PBO).

De programmaraad is in 2018 tweemaal bijeengekomen. Tijdens deze vergaderingen werd de programmering geëvalueerd.

Hoofdstuk 4: Programmabeleid.

Programmaschema radio 2018:

ICE-  Tijd              Programma-omschrijving

Tijd                                           

      00.00 - 07.00 uur: muziek en informatie.

   2  07.00 - 09.00 uur: Info magazine.

   1  09.00 - 18.00 uur: muziek en informatie.

   2  18.00 - 20.00 uur: Info magazine.

   3  20.00 - 23.00 uur: doelgroepprogramma's/nieuws, informatie en muziek.

      23.00 - 24.00 uur: muziek en informatie.

    8  ICE-uren per dag

Tijdens "muziek en informatie"-uren worden informatieve agenda’s gebracht met lichte lokale informatie (expo-, film-, muziek- en theateragenda) en op het hele

uur het NOS Nieuws met aanvullend lokale nieuwsitems. Info magazine is een twee uur durend actualiteitenprogramma dat voor 50% uit informatie bestaat en tijdens de uren "doelgroepprogramma’s/nieuws, muziek en informatie" worden thematische programma's en andere informatieve programma’s uitgezonden.

Door het Commissariaat voor de Media wordt voorgeschreven dat 50% van de programma’s in de gemeten uren (tussen 07.00 en 23.00 uur) moeten bestaan uit ICE-uren (informatie, cultuur en educatie). Uit het schema blijkt dat de media-instelling aan deze eis voldoet.

CIJFERS 2018

STICHTING OMROEP HEILOO

HEILOO

Heiloo, 6 mei 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2018 VAN STICHTING OMROEP HEILOO, HEILOO

                                  2018               2017

                                  ───────            ───────

                                                

                                  €                  €

 

Vaste activa

Immateriële vaste activa                    0                  0

Materiële vaste activa              1.275              1.725

 

Vlottende activa

vorderingen en overlopende

 activa                               436                 685

belastingen                         4.244              4.218

liquide middelen                     351              3.764

                                  ───────            ───────

                                    6.306             10.392

                                  ═══════            ═══════

                                  2018               2017

                                  ───────            ───────

 

                                  €                  €

 

 

Eigen vermogen                    -15.597             -9.194  

 

Voorzieningen

Voorziening                             0                  0

 

Vlottende passiva

Langlopende schulden                  15.720            15.720

Kortlopende schulden                     611                  0

 

Crediteuren                         5.572              3.866

                                  ───────            ───────

                                    6.306             10.392

                                  ═══════            ═══════

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018 VAN STICHTING OMROEP HEILOO, HEILOO

                                    2018        2017

                                    ───────     ───────

                                    €           €

 

Opbrengsten

Reclame                         840        1.304

Bekostiging                  14.499       13.415

Buitengewone bate                  0           0

                             ───────       ───────

Totale omzet                         15.339       14.719

 

Kosten

Afschrijvingen op

 immateriële en materiële

 vaste activa                       1.050         976

Kosten studio                      0           0

Produktiekosten programma's  15.379        14.231

Algemene kosten                5.313       6.490

                             ───────       ───────

Totale kosten                             21.742       21.697

                                    ───────     ───────

Resultaat                            -6.403       -6.978

 

Rentebaten                                    0             0

Rentelasten                              0            0

                                    ───────     ───────

Netto-resultaat                          -6.403      -6.978

                                   ════════       ═══════

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT 

DOEL EN ACTIVITEITEN

De Stichting Omroep Heiloo, opgericht op 8 november 1994, stelt zich blijkens haar statuten ten doel omroepprogramma's uit te zenden die bestemd zijn voor de gemeente Heiloo welke in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften dat dit programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn. 

BALANS

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen over een periode van 3 jaar. Het betreft hier de uitzendlicentie.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende en langlopende schulden

Voor zover in het vorenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. 

RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengst en de daaraan toe te rekenen kosten.

Kosten

Kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.