Veel inhuur externen bij BUCH Werkorganisatie en Heiloo

donderdag 22 oktober 2020 14.04 uur | laatst gewijzigd: donderdag 22 oktober 2020 15.05 uur | auteur: BEAT FM

Er is door Prae Advies en onderzoek onderzocht hoe binnen de BUCH-gemeenten wordt omgegaan met inhuur van externen.

In de periode 2015 tot en met 2018 is door de BUCH-gemeenten fors geïnvesteerd in de inhuur van externen.

De vorming van de werkorganisatie heeft in deze periode niet geleid tot een afname van externe inhuur op die taken. Het gevolg was dat zeker in 2018 tot meer dan 20% van de loonsom is uitgegeven aan de inhuur van externen.

In de jaarverslagen van individuele gemeenten en de Werkorganisatie BUCH wordt nauwelijks gerapporteerd over omvang en ontwikkeling van de inhuur van externen. Daarmee wordt niet volledig voldaan aan de eisen.

Gemeenteraden zijn, aan het einde van de onderzoeksperiode, meegenomen in het traject dat geleid heeft tot het Verbeterplan en projecten in het kader van ‘Formatie in Control’.

Gestructureerde informatie om deze rol daadwerkelijk ter hand te nemen, ontbreekt evenwel.

De ontwikkeling van uitgaven laat in Heiloo een relatief grote toename zien in 2016.

De toename is te verklaren door de vacaturestop in de aanloop tot de vorming van de Werkorganisatie BUCH. 

Om de bedrijfsvoering op peil te houden is de vacaturestop met inhuur van externen opgelost.

De uitgaven van Heiloo zijn in 2017 en 2018 op een relatief hoog niveau blijven hangen.

Als aanbeveling naar aanleiding van het onderzoek wordt voorgesteld een strategisch en integraal personeelsbeleid op te stellen in lijn met de strategische opdracht van de Werkorganisatie BUCH. 

Ook wordt aangedrongen op het doorgaan met verbeteracties uit de projecten die vanaf 2018 zijn gestart om de administratieve organisatie te verbeteren.