Heiloo loopt achter op gebied duurzame energieproductie

maandag 01 juni 2020 08.56 uur | laatst gewijzigd: maandag 01 juni 2020 09.57 uur | auteur: BEAT FM

De gemeente Heiloo loopt achter op het gebied van duurzame energieproductie. Het landelijk gemiddelde is 7,4% duurzame energie, maar in Heiloo wordt 4,6% duurzame energie geproduceerd.

Er is een trendbreuk noodzakelijk om aan de doelstellingen van het klimaatakkoord te voldoen.

De vier BUCH-gemeenten hebben gezamenlijk de basisambitie vastgesteld. Daar bovenop kunnen gemeenten met meer ambitie een pluspakket kiezen en dit naar eigen inzicht samenstellen.

Een impactanalyse heeft uitgewezen dat de huidige capaciteit binnen de BUCH-werkorganisatie onvoldoende is om invulling te kunnen geven aan de Rijksopdrachten. Er is structureel aanvullend budget nodig ter hoogte van € 550.000 en op basis van de verdeelsleutel is dit aandeel voor Heiloo € 116.930 per jaar.

Daarnaast zijn er voor Heiloo aanvullende incidentele investeringen voor projecten van tijdelijke aard nodig oplopend van € 72.284 in 2021 naar € 212.600 in 2025.

Kort samengevat is het totale benodigde extra structurele en incidentele budget (exclusief de uitvoeringskosten) €189.214,- in 2021 en dit loopt op tot € 329.530,- in 2025. Hiervoor is geen dekking aanwezig.

Aan inwoners wordt gevraagd om een reactie op het concept ambitiedocument programma Klimaat te geven. Dit gebeurt in juni 2020 zodat dit nog meegenomen kan worden in de definitieve versie die voor besluitvorming voorligt. Het inwonerspanel Klimaat zal hiervoor worden geraadpleegd.