College Heiloo stemt in met ontwerpbestemmingsplan Reconstructie Vennewatersweg

vrijdag 22 mei 2020 17.33 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 22 mei 2020 18.35 uur | auteur: BEAT FM

Het college van Heiloo heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Reconstructie Vennewatersweg Heiloo.

De raadscommissie Openbare Ruimte wordt gevraagd in te stemmen met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan Reconstructie Vennewatersweg.

Als voorbereiding hiervoor is de in oktober 2018 door de gemeenteraad gekozen voorkeursvariant 14 in goed overleg met belanghebbenden uitgewerkt tot Definitief Ontwerp.

De Vennewatersweg moet naast de huidige functie als gebiedsontsluitingsweg gaan dienen als ontsluiting voor Zuiderloo en Zandzoom. Deze weg is in de huidige vorm niet geschikt
om de verwachte verkeersstromen te verwerken.

De weg moet daarom geschikt worden gemaakt voor een grotere verkeersintensiteit waarbij de huidige kruispunten worden aangepast en er nieuwe ontsluitingen komen voor Zuiderloo en Zandzoom, inclusief een parallelweg ter ontsluiting van Zandzoom.

De reconstructie past niet in de regels van de huidige bestemmingsplannen omdat door de reconstructie enkele wegdelen buiten de bestemming 'verkeer' komen te liggen.

Het nieuwe plan dient daarom als uitwerking van het besluit dat de raad heeft genomen op 8 oktober 2018 met betrekking tot de reconstructie van de Vennewatersweg.