Uitvoering grondstoffenplan Heiloo start met bepaling afvalverzamelplaatsen

woensdag 12 februari 2020 11.07 uur | laatst gewijzigd: woensdag 12 februari 2020 10.29 uur | auteur: BEAT FM

Na vaststelling door de gemeenteraad is begonnen aan de uitrol van de maatregelen voor uitvoering van het grondstoffenplan in Heiloo.

Daar is speciale aandacht voor communicatie en maatwerk voor specifieke groepen inwoners. In het eerste kwartaal van dit jaar vindt een eerste evaluatiemoment plaats van de uitrol van het grondstoffenplan. Vorige maand is gestart met op maat en wijkgerichte communicatie.

Er komen informatieavonden en inwoners ontvangen informatie via verschillende kanalen zoals de gemeentelijke website, brochures, brieven en via de Afvalwijzer. Als eerste ontvangen inwoners begin dit jaar informatie over de aan te leggen clusterplaatsen. Deze afvalverzamelplaatsen zijn nodig om naast elkaar geplaatste minicontainers door de grijparm van de huisvuilniswagens opgetild kunnen worden.

Ook worden er informatieavonden en inloopochtenden georganiseerd voor inwoners die meer informatie willen of een zienswijze willen indienen over de clusterplaatsen.