In Heiloo € 758.918 extra nodig voor dienstverlening Sociaal Domein

woensdag 15 mei 2019 12.55 uur | laatst gewijzigd: woensdag 15 mei 2019 11.56 uur | auteur: BEAT FM

Onderzoeksbureau Nautus heeft een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het dienstverleningsmodel in het sociaal domein van Heiloo en de andere BUCH-gemeenten.

Daaruit blijkt dat de lokale sociaal teams invulling geven aan de uitgangspunten die de BUCH-gemeenten voor het sociaal domein hebben vastgesteld, maar tegelijkertijd is duidelijk geworden dat de capaciteit in de sociaal teams op dit moment onvoldoende is om volledig invulling teven aan het dienstverleningsmodel.

Hierdoor komt het tijdig en adequaat afhandelen van (ondersteunings-)vragen van inwoners onder druk te staan.

Voor het onderdeel preventie en vroegsignalering geldt dat de sociaal teams hier door capaciteitsgebrek nauwelijks aan toe komen.

Uitgaande van het huidige voorzieningengebruik is er een tekort van 8,3 FTE in de sociaal teams om alle taken van de sociaal teams goed uit te kunnen voeren.

Voor het uitvoeren van het dienstverleningsmodel moet de vaste formatie worden uitgebreid tot 58,1 FTE.

De incidentele en structurele meerkosten hiervan voor Heiloo bedragen € 62.825 voor 2019, € 168.889 voor 2020, € 172.266 voor 2021, € 175.712 voor 2022 en € 179.226 voor 2023.